Tiffanie Flicknamn

Namnet Tiffanie betyder: Variant of the Grekiska name Theophania referring to the Epiphany – manifestation of divinity.